หน้าหลัก    เข้าระบบ
สถานบริการสาธาณสุข
เขตบริการสุขภาพ รพ.
นอก สป.สธ.
รพ.
นอก สธ.
รพ.
เอกชน
รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. คลินิกเอกชน
เขตบริการสุขภาพ 1 (เชียงใหม่) 7 10 26 3 8 91 1,101 679
เขตบริการสุขภาพ 2 (พิษณุโลก) 0 7 15 2 5 40 621 916
เขตบริการสุขภาพ 3 (นครสวรรค์) 2 2 14 1 4 49 585 604
เขตบริการสุขภาพ 4 (สระบุรี) 8 8 37 2 10 59 797 1,757
เขตบริการสุขภาพ 5 (ราชบุรี) 2 10 36 3 12 51 911 1,542
เขตบริการสุขภาพ 6 (ชลบุรี) 4 15 50 4 10 59 775 1,391
เขตบริการสุขภาพ 7 (ขอนแก่น) 3 4 8 1 5 71 808 639
เขตบริการสุขภาพ 8 (อุดร) 5 6 12 2 7 79 874 901
เขตบริการสุขภาพ 9 (นครราชสีมา) 2 5 15 3 5 81 950 1,231
เขตบริการสุขภาพ 10 (อุบลราชธานี) 3 2 8 1 7 63 838 1,111
เขตบริการสุขภาพ 11 (นครศรีธรรมราช) 3 10 25 3 8 69 714 1,320
เขตบริการสุขภาพ 12 (ยะลา) 5 7 13 3 7 68 797 1,084
เขตบริการสุขภาพ 13 (กทม.) 12 28 79 0 0 0 0 169
รวม