หน้าหลัก    เข้าระบบ
เกี่ยวกับมูลฝอย
กรอบแนวคิด
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
 1. ส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะจ้างเอกชนขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดขั้นสุดท้าย  มีส่วนน้อยที่เทศบาลทำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อขั้นสุดท้าย
 2. ธุรกิจของเอกชนที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจะแบ่งประเภทได้ดังนี้
  • ทำการขนอย่างเดียว  ไม่ได้ทำการกำจัดขั้นสุดท้าย
  • ทำการกำจัดขั้นสุดท้ายอย่างเดียว  ไม่ได้ทำการขน
  • ทำทั้งขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื่อขั้นสุดท้าย
 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2545
 4. การใช้การกำกับว่ามูลฝอยติดเชื้อที่ขนออกไปกำจัดในโรงพยาบาลจะได้รับการขนไปยังแหล่งกำจัดขั้นสุดท้ายด้วยระบบ Manifest โดยจะมีเอกสารรวมสำเนาจำนวน 6 แผ่นได้แก่
  • แผ่นที่ 1 รพ.ที่ส่งมูลฝอยติดเชื้อและผู้มาเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจะเป็นผู้เซ็นและเก็บเอาแผ่นแรกไว้ 1 แผ่น ที่ รพ.โดยจะมีสำเนาอีก 5 แผ่น
  • เมื่อไปที่แหล่งกำจัดมูลฝอยติดเชื่อ  จะมีเจ้าหน้าที่เซ็นใบ Manifest เพื่อยืนยันว่ามูลฝอยติดเชื้อได้มาถึงแหล่งกำจัดขั้นสุดท้าย  จากนั้นจะฉีกแผ่นที่ 2 ให้แหล่งกำจัดขั้นสุดท้ายเก็บรักษาไว้
  • ที่เหลืออีก 4 ใบ จะไปยังที่ต่างๆ ดังนี้
   • เก็บที่บริษัทขนมูลฝอย 1 ใบ
   • ส่งไปที่ อปท.ที่เป็นที่ตั้งของแหล่งกำจัดมูลฝอยติดเชื้อขั้นสุดท้าย 1 ใบ
   • ส่งกลับไปที่ อปท.ที่เป็นที่ตั้งของ รพ. 1 ใบ
   • ส่งกลับไปยัง รพ.ที่ส่งมูลฝอยติดเชื้ออีก 1 ใบ เพื่อไปประกบกับใบแรก
    (ที่ยังไม่มีลายเซนของเจ้าหน้าที่แหล่งกำจัดมูลฝอยติดเชื้อขั้นสุดท้าย)
 5. ปัญหาของระบบ Manifest คือ สำเนาที่จะไปยัง อปท.และที่จะกลับไป รพ.นั้นมักจะไม่ค่อยได้รับ
การนำร่องโครงการ Manifest ผ่าน Web
แนวคิด
 1. บันทึกข้อมูลการส่งมูลฝอยรวมทั้งหมด (ของ รพ. + ที่ฝากจาก รพ.สต) เข้าโปรแกรมจะทำให้ทราบว่า รพ.ต่างๆ ส่งมอบมูลฝอยไปกำจัดขั้นสุดท้ายเท่าไร  ส่งมอบให้บริษัทเก็บขนใดและบริษัทเก็บขนนั้นนำมูลฝอยไปกำจัดขั้นสุดท้ายที่ใด
 2. เมื่อแต่ละ รพ.บันทึกข้อมูลขึ้น web จะส่งผลคือ
  • เมื่อข้อมูลอยู่บน Web แล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ (รพ.,บริษัทเก็บขน บริษัทกำจัด อปท.ที่เป็นที่ตั้งของ รพ.,อปท.
   ที่เป็นที่ตั้งของแหล่งกำจัด) สามารถที่จะพิมพ์ใบ Manifest ผ่าน Web ได้
  • ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้
   • รพ.ทราบปริมาณข้อมูลติดเชื้อของแต่ละ รพ. ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
   • ท้องถิ่นสามารถทราบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เก็บขนจากพื้นที่และที่นำเข้ามากำจัดขั้นสุดท้ายในพื่นที่
   • สสจ/ศูนย์อนามัย สามารถนำตัวเลขปริมาณมูลฝอยรวมทั้งหมดที่เก็บขน (A) เทียบกับ Capacity ของแหล่งกำจัดสุดท้าย (B) ว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสมหรือไม่และถ้าปริมาณมากกว่า Capacity ส่วนที่เหลือไปไหนหรือจะจัดการอย่างไร
 3. ถ้าแหล่งกำจัดขั้นสุดท้าย บันทึกข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถกับน้ำหนักมูลฝอยที่ส่งมาบำบัดขั้นสุดท้ายแล้วจะทำให้
  • ทราบปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ส่งเข้าไปกำจัดขั้นสุดท้าย
  • นำปริมาณมูลฝอยติดเชื่อที่ส่งเข้าไปกำจัด เทียบกับปริมาณที่ รพ.ส่งออกไปกำจัดถ้าปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่ส่งเข้าไปกำจัดน้อยกว่าปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่ รพ.ส่งออก ที่เหลือนั้นไปไหน
Print Out ที่พิมพ์จากโปรแกรม