หน้าหลัก    เข้าระบบ
เป้าประสงค์
1. เพื่อประสานการทำงานร่วมกันในระดับเขตกับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องมูลฝอย ทั้งมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อและ
    มูลฝอยอันตรายอย่างครบวงจร ได้แก่

  • Waste Production โดยใช้ 7R ในการลดมูลฝอยได้แก่ Rethink ,Reduce , Reuse , Repair ,Recycle
  • Waste Seggregation&Storage แยกสิ่งที่จะ Reuse, Recycle ออกมาจากมูลฝอยเพื่อลดปริมาณมูลฝอย
  • Waste Collection สถานที่เก็บมูลฝอยก่อนที่จะนำไปกำจัดขั้นสุดท้าย
  • Waste Tranfer หมายถึงการเคลื่อนย้ายภายในโรงพยาบาลและการเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลเพื่อไปยังแหล่งกำจัดมูลฝอยขั้นสุดท้าย
  • Waste Final Disposal คือการกำจัดขั้นสุดท้ายแม้จะไม่ได้เป็นผู้กำจัดเองแต่ก็ต้องมั่นใจในกระบวนการว่าโรงพยาบาลมีระบบการคัดเลือกและควบคุมกำกับให้มูลฝอยที่เคลื่อนออกจากโรงพยาบาล   ได้รับการเคลื่อนย้ายและกำจัดขั้นสุดท้ายอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

2. เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับมูลฝอยทั้งมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยทั่วไปของเขต

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
  • การพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลลดโลกร้อนภายใต้แนวทาง GREEN&CLEAN ของกรมอนามัย
  • การพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์เรียนรู้ในการจัดการของเสียโดยกำหนดเป้าหมายในอนาคตว่าจะสร้างศูนย์เรียนรู้ 1 แห่งต่อ 1 อำเภอ โดยโรงพยาบาลน่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งแรกของอำเภอ

4. เราจะรวมกันในรูปชุมชนผู้ปฏิบัติ หรือ Community of Practice (COP) ในชื่อ ENV - COP ที่จะ share ข้อมูล/ความรู้ ระหว่าง
   กัน ผลัดกันนำ ผลัดกันตาม แต่ท้ายที่สุด ทุก รพ.ถึงเส้นชัยเดียวกัน แม้จะต่างเวลากันบ้าง